Všeobecné obchodní podmínky užívání elektronického systému volnestroje.cz

 

 

1.

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se aplikují na veškeré vztahy mezi registrovanými uživateli serveru volnestroje.cz (dále jen „uživatel“) a Construction Equipment Grid, s.r.o. (dále je provozovatel)

2. Elektronický systém volnestroje.cz umožňuje uživatelům za níže uvedených podmínek nabízet třetím osobám k pronájmu pracovní stroje. (dále jen „systém“)

 

2.

Služby elektronického systému, kreditní konto

 

1. Užívat elektronický systém mohou pouze registrovaní uživatelé. Při registraci je uživatel povinen uvést pravdivé a aktuální informace. Provozovatel je oprávněn přezkoumávat pravdivost těchto informací.

2. Registrovaný uživatel má v systému své kreditní konto, které může dobíjet bankovním převodem nebo prostřednictvím voucheru. Minimální částka dobití kreditu je 50,- Kč.

3. Vložení nabídky stroje do systému uživatelem není zpoplatněno. Uživatel umístí stroj dle technických parametrů a geografické dostupnosti do mapy.

4. Stroj, který je aktuálně k dispozici k pronájmu, uživatel na mapě aktivuje po přihlášení do systému. Aktivace stroje na mapě je zpoplatněna denní sazbou dle aktuálního ceníku. Deaktivaci stroje na mapě provede uživatel po přihlášení do systému.

5. V případě, že částka na kreditním kontě uživatele je nižší než částka denní sazby pro aktivaci stroje na mapě, deaktivuje systém nabízený stroj automaticky, pro jeho opětovnou aktivaci je kredit na konto nutno opět dobít. O tom, že se blíží vyčerpání kreditu, jakož i o deaktivaci stroje bude uživatel informován.

6. Uživatel bere na vědomí, že denní sazba dle aktuálního ceníku je provozovatelem z kreditního konta odečtena za každý započatý den, kdy je stroj na mapě aktivován. Uživatel není oprávněn domáhat se navrácení již odečteného kreditu proto, že stroj nebyl z důvodů na straně uživatele včas deaktivován.

7. Uživatel bere na vědomí, že nevyčerpaný kredit se nevrací, pokud není dále uvedeno nebo se strany nedohodnou jinak.
 

3.

Podmínky nabídky strojů


1. Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronického systému výhradně pravdivé informace, které nepoškozují provozovatele ani třetí osoby. Provozovatel neodpovídá za škodu, která by třetím osobám vznikla v důsledku toho, že by informace poskytnuté uživatelem byly nepravdivé či klamavé.

2. Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronického systému informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu technického stavu stroje a jeho možnostech užití. Uživatel se zavazuje nabízet prostřednictvím systému pouze stroje technicky způsobilé, se kterými je oprávněn volně disponovat. V případě, že se v průběhu užívání elektronického systému stane stroj technicky nezpůsobilým nebo uživatel ztratí oprávnění volně se strojem disponovat, je uživatel povinen stroj neprodleně deaktivovat na mapě.

3. Provozovatel si vyhrazuje  právo odmítnout zařazení stroje do systému a jeho zobrazení na mapě, případně jej ze systému odstranit a to i bez souhlasu uživatele. O tom musí být uživatel informován.

4. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával informace poskytnuté uživatelem při registraci a aby tyto informace byly přístupné třetím stranám využívajícím služby elektronického systému.


4.

Odstoupení od smlouvy

1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže informace dodané uživatelem se ukážou být nepravdivé, stroje nabízené v systému uživatelem nejsou technicky způsobilé k užívání, uživatel není oprávněn s těmito stroji disponovat nebo uživatel neplní své závazky vůči třetím osobám využívajícím služby elektronického systému. V případě odstoupení od smlouvy je provozovatel oprávněn uživatele zcela vyřadit ze systému bez nároku na vrácení nevyužitého kreditu.


2. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s nárokem na vrácení nevyčerpaného kreditu v případě, že dojde k úplnému přerušení služeb systému po dobu delší než 10 pracovních dnů.

 

5.

Přerušení provozu systému


1. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku technických výpadků systému.

2. V případě plánované odstávky provozu systému se provozovatel zavazuje informovat uživatele nejméně 3 dny  před touto odstávkou na internetových stránkách systému.

3. V případě plánovaného ukončení provozu elektronického systému se provozovatel zavazuje informovat uživatele o tomto ukončení nejméně 1 měsíc před tímto ukončením, v takovém případě není uživatel oprávněn požadovat vrácení nevyužitého kreditu, pokud mezi stranami není dohodnuto jinak.

 

6.

Ostatní ujednání

1. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživatelem a třetími osobami poptávajícími půjčení stroje a nenese odpovědnost za plnění závazků, které mezi nimi prostřednictvím systému vzniknou.

2. Veškeré informace a smluvní vzory umístěné v systému jsou obecné, předpokládají úpravu a doplnění dle konkrétních požadavků a povahy stran a provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která by uživatelům nebo třetím osobám vznikla jejich využitím.

3. Informační povinnost provozovatele vůči uživateli je splněna odesláním emailu na adresu uvedenou uživatelem při registraci.

 

7.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré vztahy založené těmito podmínkami se řídí právním řádem České republiky.  Provozovatel a uživatel se dohodli, že případné spory vzniklé mezi nimi rozhodovány místně a věcně příslušným soudem v České republice.

 

2. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto VOP pozbude platnosti, zůstanou ostatní ustanovení platná beze změny.

 

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 12. 2. 2012 do odvolání. Provozovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Uživatel stvrzuje svou registrací do elektronického systému, že tyto podmínky přečetl a souhlasí s nimi.