Obecné rady k pronájmu strojů

 

 

  • Každá smlouva by měla obsahovat co nejpodrobnější specifikaci stroje, včetně příslušenství, které je spolu se strojem dodáváno. Zároveň doporučujeme i konkretizovat účely a práce, ke kterým je stroj určen. To je důležité jak z pohledu nájemce, který by tak měl mít jistotu, že pronajímaný stroj je vhodný k zamýšlenému účelu, tak z pohledu pronajímatele, kdy nájemce nese odpovědnost za škodu, kterou by na stroji způsobil tím, že jej použije k účelům jiným než ve smlouvě uvedeným. Nájemce by si měl při předání stroje stroj i jeho příslušenství pečlivě prohlédnout, případně nechat předvést jeho funkce. Pokud je stroj nějakým způsobem poškozen již při přebírání stroje, tento fakt by se měl objevit v předávacím protokolu, aby po skončení nájmu nebyla tato skutečnost k tíži nájemce. Stejně tak i po skončení nájmu by měl při převzetí stroje provést tuto prohlídku pronajímatel a případné poškození způsobené nájemcem zaprotokolovat a nechat si od nájemce podepsat.
     
  • V případě pronájmu stroje s obsluhou je třeba podrobně určit rozsah a kvalitu sjednávaných prací. V případě dlouhodobé spolupráce případné rozdělení plateb za vykonané práce, popřípadě způsob fakturace apod. Objednatel by měl v tomto případě ověřit, zda osoba provádějící práce je buď zaměstnancem vykonávajícím tuto činnost pro zaměstnavatele, nebo osobou samostatně výdělečně činnou s živnostenským oprávněním na tento druh činnosti. V případě, že obsluha stroje vyžaduje zvláštní oprávnění či proškolení, také toto potvrzení.
     
  • Pro platnost smlouvy není podmínkou její písemná forma, ústní dohodu však vzhledem problematickému prokazování rozhodně nedoporučujeme.
     

Tato stránka byla připravena ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Jiřina Svojanovská